Bioplynová stanice

První myšlenka na výstavbu bioplynové stanice vznikla již v roce 2008, ale z důvodu nedostatečné kapacity distribuční sítě mohl být celý projekt zrealizován až v roce 2013.

Bioplynová stanice je technologické zařízení, které zpracovává biomasu (materiály nebo odpady organického původu) v reaktorech prostřednictvím řízeného procesu anaerobní digesce (proces, při kterém mikroorganismy rozkládají organický materiál bez přístupu vzduchu). Optimální teplota pro anaerobní digesci je vázána na různé kmeny bakterií. Bioplyn vznikající ve fermentoru je odváděn do zásobníku a upravován pro další využití – spalování, při kterém je výslednou energií buď vzniklé teplo, nebo v případě kogeneračního zařízení jako je u nás, teplo i elektřina.

Produktem anaerobní digesce je především bioplyn, dále tzv. digestát (tuhý zbytek po vyhnití) a fugát (tekutý zbytek po vyhnití). Bioplyn má výhřevnost v intervalu 18 – 26 MJ/m3, jeho výhřevnost je závislá na obsahu metanu (55 – 70 %). Digestát bude sloužit jako kvalitní hnojivo, fugát má charakter odpadní vody a bude většinou odváděn do čističky odpadní vody.

V zemědělství vzniká velké množství biologického odpadu, který je však možné velmi efektivně využít právě k výrobě bioplynu. Ten dále slouží jako zdroj elektrické energie a tepla. Výroba bioplynu je tedy ekologická i ekonomická zároveň.

V prosinci roku 2013 byl zahájen zkušební provoz bioplynové stanice o maximálním instalovaném výkonu 527 kW na středisku živočišné výroby na Březné.

Správně provozovaná bioplynová stanice nemá negativní vliv na své okolí – neprojevuje se zvýšeným hlukem ani zápachem a vhodně doplňuje zemědělskou podnikatelskou činnost a.s.

Technické parametry bioplynové stanice na Březné

  • Výrobní kapacity Instalovaný elektrický výkon 550 kW Instalovaný tepelný výkon 569 kW Výroba bioplynu 253 m3/h Výroba elektřiny 4 432 MWh/rok Výroba tepla 16 498 GJ/rok
  • Vstupní suroviny Kukuřičná siláž 2 650 t/rok Travní siláž 5 000 t/rok Hovězí hnůj 7 000 t/ rok